Hirdetmény - 2021. október 11.

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a
Cecei Óvoda és Bölcsődében
a 2021./2022. nevelési évre az
bölcsődei beíratás időpontja 2021. április 27-28. 8-16 óráig.

A bölcsődei beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2021. augusztus 31.-ig betölti a 20 hetes életkort!

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • gyermek TAJ kártyája,
  • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő munkáltatójának igazolása a foglalkoztatásról vagy arról, hogy foglalkoztatni fogja
  • a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat,
  • igazolás a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetén – szakértői vélemény
  • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az intézményvezető 2021. június 04-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az intézményvezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felül bírálati) kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község